Monday, October 24, 2011

Saturn will Enter Libra on November 15, 2011,and exit it on 3/11/2014.

This is his Uchcha Rashi (exaltation sign) and he is powerful and happy when transiting it. Saturn is considered Paramochcha for the first 20ยบ of Libra

Saturn is the channel that relentlessly brings past life Karma to this life. He is the stern judge who shows no mercy. Tula is a Rashi that has the weighing balance as its symbol. When the planet of judgment passes through the sign of balance, it always means that scales will be balanced and justice delivered in full.

Jupiter at this point of time is placed in Aries and aspects Saturn with his seventh house aspect. Jupiter represents the law both divine and earthly. Saturn too aspects Jupiter with his seventh house aspect. The mutual aspect of two major slow moving planets – one representing the law and the other judgment – signifies that the judgment day for the humanity has arrived. In the times to come the justice will be delivered and the wrongdoers punished. Since Saturn signifies imprisonment, it is certain that the corrupt and the crooked will be put away for good.

According to the tenets of Hindu astrology, the transit effects of planets are seen from the Moon. These results are given below and are both good and bad for different Chandra Lagna (Lunar ascendant).

Saturn is primarily a planet of separation and causes a chasm between a person and the significations of the house or house lord which comes under his influence. He gives favorable results in the third, sixth and eleventh house from the Moon. In other houses the results are either neutral or unfavorable. Of the unfavorable results, those pertaining to Saturn’s transit through the fifth and the eighth house are really misery producing.

Passing through the fifth house from Moon, Saturn causes a separation between the native and the happiness on account of children. It can be a physical separation or one caused by disease, injury etc. The third aspect of Saturn falls on the seventh house and disturbs the relationship with the life partner or spouse. The seventh aspect falls on the eleventh house of financial gains and reduces the income. Finally the tenth house aspect falls on the second house of wealth and causes the saved money to be spent. Credit cards get maxed and one is hard put to meet the expenses.

When Saturn passes through the eighth house of longevity, and Saturn is not the lord of this house, there is usually a high possibility of an accident or illness. The third aspect of Saturn falls on the tenth house and curtails professional success. The seventh house aspect falls on the second house of wealth and causes bank balance to be slowly reduced to almost nothing. Finally the tenth aspect falls on the fifth house and causes unhappiness on account of children. Because these two transits are so problematical they are called ‘Kantak Shani’ (Kantak=A thorn, Shani=Saturn)

Friday, October 7, 2011

There 5 stages of grief.

Grief is a somewhat commplicated and misunderstood emotion. Yet, grief is something that, unfortunately, we must all experience at some time or other. We will all inevitably experience loss. Whether it is a loss through death, divorce or some other loss, the stages of grieving are the same.

There are five stages of grief. If we get stuck in one stage or the other, the process of grieving is not complete, and cannot be complete. Thus there will be no healing. A person MUST go through the five stages to be well again, to heal. Not everyone goes through the stages at the same time. It is different for each person. You cannot force a person through the stages, they have to go at their own pace, and you may go one step forward then take two steps backward, but this is all part of the process, and individual to each person. But, as stressed, ALL five stages must be completed for healing to occur.

The five stages of grief are:

1-Denial-"this can't be happening to me", looking for the former spouse in familia places, or if it is death, setting the table for the person or acting as if they are still in living there. No crying. Not accepting or even acknowledging the loss.

2-Anger-"why me?", feelings of wanting to fight back or get even with spouse of divorce, for death, anger at the deceased, blaming them for leaving.

3-Bargaining-bargaining often takes place before the loss. Attempting to make deals with the spouse who is leaving, or attempting to make deals with God to stop or change the loss. Begging, wishing, praying for them to come back.

4-Depression-overwhelming feelings of hopelessness, frustration, bitterness, self pity, mourning loss of person as well as the hopes, dreams and plans for the future. Feeling lack of control, feeling numb. Perhaps feeling suicidal.

5-Acceptance-there is a difference between resignation and acceptance. You have to accept the loss, not just try to bear it quietly. Realization that it takes two to make or break a marriage. Realization that the person is gone (in death) that it is not their fault, they didn't leave you on purpose. (even in cases of suicide, often the deceased person, was not in their right frame of mind) Finding the good that can come out of the pain of loss, finding comfort and healing. Our goals turn toward personal growth. Stay with fond memories of person.

Get help. You will survive. You will heal, even if you cannot believe that now, just know that it is true. To feel pain after loss is normal. It proves that we are alive, human. But we can't stop living. We have to become stronger, while not shutting off our feelings for the hope of one day being healed and finding love and/or happiness again. Helping others through something we have experienced is a wonderful way to fascilitate our healing and bring good out of something tragic.

Sunday, September 20, 2009

Nakahanda ka na ba para sa 2012?

Ang kalendaryo ng Mayan ay naisulat tungkul sa kasaysayan ng tao na kung saan ay nagtatapos sa Disyembre 21, 2012. Ano ang matatapos at para saan ang paghahanda.? Sabi ng mga nananaliksik, Isang itong bagong Iron Age o isang bagong “Golden Age” o isang bagong Daigdig para sa ilang at isang bagong langit para sa iba. Ang iba naman ay Paghuhukom. Kung susuriin natin ang personal na evolution ng ating pang espirituwal. Ang 2012 ay isang bagong mundo o isang bagong dimensyon - na kung saan ay nababagay lamang ito sa isang taong handa sa partikular na kalagayan o isang "evolutionary develop" na nilalang at dahil kailangan nating sumulong patungo paitaas. At para sa mga indibidwal, tulad din sa pagbabago ng ating mundo. Ang prosesong ito ay nasimulan na. Ang vibrations ay nagiging mas mabilis. Dahil nagsisimula nang mabuksan ang ikaapat at ikalimang dimensiyon, sa ngayon ang sukat na nakuha sa 3.47 at 3.55. Ito ay isang importanteng palaisipan. Yaong mga mababa at puno ng negatibong enerhiya ay hindi maaaring makatagal sa lakas na lumalabas na enerhiya at itoy maging sanhi ng hindi matiwasay na pangyayari o tulad ng mga modernong mga sakit na ating nasasaksihan. Ang iba pa ay maaring mamatay sa lalong madaling panahon, sa kadahilanan na ang nakatagong negatibo sa sarili ay maisakatuparan na siya ang maging sanhi mismo sa pagkawala sa mundo.

Mula pa noon ang Schumann Resonance ng Mundo ay 7.8 hertz. Ang pamplanetang tibok ng mundo tulad ng puso ay nanatili. Ngunit ang pananaliksik ng ibang sciensiya ito ay di nagbabago. Ngunit noong 1980, gayunpaman, Ang Norwegian Ruso at mga mananaliksik, at bukod pa sa iba, ay nagsabing umabot na sa 11 hertz. at patuloy parin itong tumataas ng 12. ang frequency ng ating mundo. Ang macroenergetics ng Daigdig ay nagkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng higit sa 50% sa isang henerasyon. Ang ating planeta ay lalong nagaganyak tungkol sa isang bagay na di mawari kung ano ang darating. Ayon sa kasaysayan ng Mayan civilisation sa MesoAmerica, una o ikalawang siglo CE. Tinuligsa ni Zoosh ang paniniwalang ito at sinabi niya na ito ay 10,000 mahigit na mas maaga. Sa panahong yaon ang Mayans na nabubuhay sa malalim o ilalim ng Daigdig ay pumaibabaw at sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabatay sa isang daanan pailalim ng mundo ay gumuho at ang paligid nito ng Macchu Picchu at iba pang mga tanawin sa karagdagang hilaga ay makikita. Sa katapusan ng Mayan civilisation, nagsimulang bumalik ang mga mayan sa Loob ng Daigdig kung saan dito sila nakatira. Tatlong nangungunang Mayans ang nagpatunay dito, at itoy ibinibigay na privilehiyo ng mas mataas na Evolution, ang mga advanced na extraterrestrials na pinapamahalaan ang mga lokal na ebolusyon ng espirituwal dito sa ating planeta. Ang mga advanced na civilisations na nagbigay ang mga impormasyon ay mula sa Orion, Sirius at Arcturus. Isa sa mga extraterrestrials ay kilala sa kasaysayan ng tao bilang Moroni. Isa sa mga tatlong nangungunang Mayans na nag “reincarnate” kamakailan-lamang. Siya ay si Joseph Smith (1805-1844), tagapagtatag ng Mormons. Ang Moroni ang nagbigay sa kanya ng isang set ng mga makapangyarihang extraterrestrial artefacts na tinatawag na ang ginintuang plates. Kaya kung ating uunawain ang salita ng mga master, ang mormon ang siya nating kapatid sa spiritual. Dito rin kinuha ang karagdagan inpormasyon tungkul sa nalalapit na 2012, kasama ang mga Hopi, at mga sinaunang Egyptians, ang Essenes at ang mga “Gnostic”, ang Cabbalists, ang Qero mga matatanda ng Peru, ang Navajo, Cherokee, Apache at Iroquois , ang tribu ng Dogon, ang mga Tibetan Buddhist at ang mga Aborigines. Ang bawat isa sa mga grupong ito ay maitinuturing bilang kauna-unahan nakakaalam tungkul sa katotohanan at bawat isa sa kanila ay may advance na spiritual at agham, at sila ay mas lalong naka balanse o nakiisa sa kalikasan ng ating planeta, ito ay bahagi sa ating kasaysayan

Saturday, September 5, 2009

ANG NAKATAGONG KASAYSAYAN NG MAGKAPATID NA E.T.

Ang Caduceus ay isa sa mga pinaka sinaunang mga simbolo. Isa itong pinaka kilalang simbolo ng DNA at ginagamit sa medikal na propesyon. Dahil sa sinaunang Mesopotamya ang caduceus ay dalawang serepente kaakibat sa paligid ng isang tauhan gamit ang mga pakpak sa magkabilang panig. Ito rin ay symbolism ng enerhiyan na tinatawag na kundalini. Ito ay orihinal na simbolo na ginamit ng Anunnaki-Sirian ang lumikha sa diyos na si EA, o EN.KI , ay ang punong salamangkero, "ang isa na nakakaalam," at kilalang ahas ng Hardin ng Eden na gumawa ng lifeforms sa test tubes kalahating milyong taon na ang nakaraan kasama ang kanyang kalahating-kapatid na babae Ninharsag, sa mungkahi ng kanyang anak na lalaki, Marduk, na lumikha ng mga tao na maging ang mga manggagawa para sa Diyos. Ang salitang Hebreo para sa mga demonyo ay "nahash." Ang mga ugat ng salita ng mga Hebreo titik nun, Het at Shin, na nangangahulugang "sa hulaan." Ito ay isinalin sa ibang wika bilang "demonyo," kung saan nakuha ang salitang "kaaway."

Ang katauhan ni Enki, bilang Panginoon ng Mundo( Earth ) ditto nakuha ang Earth (EN.KI), na nakilala bilang EA ( "ang bahay ay tubig") ay makikita sa iba pang mga pangalan, pati na rin:
Sa india ang "nagas" ay ang ahas na Diyos at mga goddesses. Sa Americas nagkaroon Quetzlcoatl (o Thoth). Siansamba ang ahas sa buong mundo dahil sa kanyang karunungan, ngunit balintuna, ito ay hindi talagang tungkol sa ahas sa lahat –kundi itoy ginamit na symbolo lamang, kung bakit ang ahas ang napili, Dahil sa taglay niyang talino, at kakayahan upang makaligtas sa kapaligiran, at muli, ang hugis magkawangki ang daloy ng enerhiya ang gulugod patungo - sa “Crown chakra” o korona, at ng 3rd eye. Ang ahas nagtatalop ng balat, symbol ng bagbabago.. Si Enki ba ay tunay na ahas? Siya ay may maraming iba't-ibang anyo.

Ang mga demonyo na ating kinakatakutan ay palaging ay kumakatawan sa espirituwal na karunungan. Ang unang mga simbolo ng serepente ay maiugnay kay Enki at pagkatapos Ninhursag. Gayunman, ang kuwento ng ang ahas sa pagiging isang simbolo ng masasamang nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Enki at ang kanyang kapatid na lalaki, Enlil (na kinikilala sa ngayonsa pangalang "Allah"). Magkasalungat na mula pa ng nagsimula sa kapanganakan at noong gawin ang karapatan ng unang isinilang sa trono ng hari ng Nibiruan sibilisasyon na kung saan ang kanilang ama, anu, ay ang mga lider at ama ni Enki at Enlil. Nadama ito noong iniligtas ni Enki ang mga Anunaki( "Enuma Elish") dahil sa kanyang karunungan at kakayahan nakapagtataka.

Ang kasaysayan ng magkapatid ay paulit ulit lamang at makikita ito sa kwento ni Cain at Abel, at lahat ng mga kuwento na kilala ay lagging nagaganap ang pakikipagkumpitensya para sa kapangyarihan, paboritismo at pamana. Si Enlil ay galit kay Enki kaya binago ang kahulugan ng ahas at naitago ang katotohanan, at ginawang masama ang ahas, na kung saan ito na ang pinaniniwalaan ng karamihan kuwento ng Biblia. Ngunit kung bigyan natin ng pansin tungkul sa Satanas hindi pala ito tunay na masama.

Kahit na nagkaroon ng pag-ibig sa pagitan ng Enki at Enlil, sila ay madalas na hindi nagkikita dahil sa maraming mga isyu, lalo na kapag ito ay dumating upang suportahan ang mga tao. Si Enlil hindi kailanman ay nagkaroon ng pasensya o pakikiramay para sa mga tao, at sa ilang mga okasyon, Ang kilalang Sodom at Gomorrah bilang isa sa mga halimbawa, tinangka niya itong bahain ngunit si Enki ay naawa sa mga tao, kayat mabilis niyang hinanap at kinausap si Noeh tungkul sapagbabaha ng mundo. Ang ilan sa mga Anunnaki ay tutol kay Enki para sa paggawa nito Si Anu ang sumuporta kay enki sa pagliligtas sa sangkatauhan.

Sa halamanan ng Eden, si Enlil ay galit na galit kay Enki sapagkat binibigyan niya ang mga tao na magkaroon ng kaalaman secreto sa paghahalo ng Anunnaki sa genes ng tao, sa ganyang paraan nagiging mas "maka-diyos," at pantay-pantay sa ang tao sa Anunnaki. Nag protesta sa likod si Enlil sa pagtatangka upang mabawi ang kanyang kapangyarihan sa mga tao, kayat nagsumpa si Enlil na mawalan ang reputasyon ni Enki sa pamamagitan ng pagkalat sa ideya na ang ahas ay masama. Sinadyang burahin ni Enlil ang kaalaman tungkol sa DNA coding na ibinigay ni Enki sa mga tao, at ng kung ano ang nagbibigay ng mahabang buhay sa mga Anunnaki.

Gayunman hindi gaanong nagtagumpay si Enlil, sapagkat karamihan ng plano ni Enki ay nagtagumpay. Ngaunit pagkaraan ng ilang siglo tinangkang gayahin “soma” na ginagamit ng mga diyos upang mapanatili ang kanilang kabataan at kalusugan, at sa mga may kaalaman gumawa sila ng substitutes pansamantala, Sapagkat may kinalaman ito sa DNA ng bawat isang indibidwal. Kung kaya’t mas dalisay ang DNA ng Anunnaki para sa pagkakroon ng mahabang buhay, at Pagkatapos, pagsamahin ang DNA na may “espirituwal awakening” ng katawan, dugo, at espiritu na may nutritional Supplements, ang mga hardinero at tagapangalaga sa Daigdig, ay nakakaalam ang mga ito upang mapanatili ang kagandahan, pagkakaisa at balanse ng mundo nang ibinigay sa atin pagkatapos ng paglikha ng ating mundo.
Kayat ang kinain ni Adan ay mula sa puno ng Kaalaman at hindi mula sa puno ng Buhay? Sapagkat walang halaga ang mahabang buhay na wala naming nalalaman. Kaya’t pati ang paraiso ay isa lamang talinghagang genetiko.

Ang labanan sa pagitan ng mga kapatid na lalaki ay patuloy parin hanggang sa panahon ng digmaan pataasin at Exodo. Natanggap ni Moises ang mga tagubilin mula sa isang pangunahing pamilya ng Anunnaki na nagturo kay moises ng mga alpabeto.Ang pamilya ni Enlil ay ibinigay sa Sinai (kinuha ang layo mula Ninharsag) at ang anak nitong lalaki si Sin ay nagging hari. Ang kanyang mga simbolo ay ang gasuklay buwan (na kung saan ang naging simbolo para sa Islam).
Ang mga kultura ng caduceus ay nakikita parin hanggang sa ngayon.Ang ibang kawani makikita sa kanilang ulo ang isang “solar disk” o isang gasuklay na buwan. Si Nisaba, ang isa sa anak ni Enki na babae, ay may hawak na isang "ankh." Para sa ilang, ito ay simbolong Hermes / Mercury. Sa lahat ng panahonang iba't ibang civilizations sa India, ang Americas, Greece, Egypt, kasama na ang mga dakilang paaralan misteryo at lihim na lipunan ay pinalitan ng pangalan at nito. Sa Kristiyanismo ang Arkanghel Michael ay iniuugnay sa mga kawani. Ang mga sirens naging kawani para sa dalawang serepente at itinuturing na malakas sapagkat kaya niya itong buhayin ang mga patay.

Ang simbolo ng caduceus ay isa sa mga Enki's counterparts, Ningishzida (Thoth), ang kagalingan ng diyos, at pagkatapos sa iba ng kanyang pamilya dahil ito ay isang code para sa bloodline ng Enki's pamana. Mula sa simbolo ng ahas na kapangyarihan ay nilipat sa isang simbolo ng dragon, na patuloy na humawak ng kaalaman. Ang dragon ay "banal." Ito ay isa sa dahilan kung bakit sinasabing may banal tayong pamana. Makikita mo ang isang bersyon ng caduceus bilang may pakpak solar disk sa Sinaunang Ehipto, na kung saan Isinama ang kaalaman ng pagka-diyos at kaluluwa na walang hanggan, ito ang simbolo ng ikatlong mata, kasama ang mga tradisyonal na kaalaman sa kung kayat hanggang ngayon itoy tumitindig pa.

Samakatuwid, makikita mo ito sa itaas simbolo arches at mga pasukan sa Templo ng hari at istruktura na pinapaalalahanan ang mga taong pumasok na kung ano kang talaga, At hindi lamang tungkul sa DNA na nakaugnay sa Anunnaki, ngunit itoy galling mismo sa pinag mulan ng ating kaluluwa. Ang simbolo ng pakpak Isis kumakatawan sa orihinal na babae ina diyosa, Ninharsag, at dugo ng koneksyon sa pagsilang ng tao na nakipag talik sa mga diyos, at itoy kabilang sa isang kaluluwang malaya.

Kapag nakikita ninyo ang caduceus, itoy magpapaalala sa ating sariling genetiko na may nilalamang memorya at makita ang iyong pamana. Ang bawat isa sa inyo ay may ibat-ibang degrees ng DNA, ang karunungan mula sa Anunnaki at ang Pinagmulan. Maliban kay Enki at Ninhursag, nagkaroon ng iba pang mga mga lahi ng ibang planeta ng tao'y na idinagdag sa kanilang sariling DNA sa uri ng tao.

Kaya, tayong lahat ay mixture ng ibat-ibang pamilya ng Diyos. Kayat tayong lahat ay magkakapatid. Sa loob mo, ikaw ay may kamalayan na kung saan maaari mong pakawalan ang inyong sarili o diwa sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili at bumalik sa hardin.

Monday, August 10, 2009

Pangkaligtasan sa tubig na may microbio at nagpapalakas ng memoria o nagpagpapalinaw ng kaisipan

Ang tubig ay isa sa pinaka importanteng elemento sa katawan ng isang tao, kung kaya't marami po itong naidudulot sa ating katawan na dapat natin bigyan ng pansin. Sa katunayan may isang-Japanese researcher Dr. Emoto na pinatunayan niya na ang mga Saloobin ng isang tao o mga salita na lumalabas sa ating bibig ay nakakaapekto sa ating kalusugan at pati narin ang ating kapaligiran, tulad ng mga halaman at mga alagang hayop. Kung hindi po kayo sigurado sa iniinum ninyo, itoy makakatulong upang makiwas sa microbio at para mapalakas ang ating memoria


PAMAMARAAN: Banggitin ang oracion tuwing iinom ng tubig.


PECTIUMOM TOMTAKAM JIUCBEBAM JEMATITAM

Monday, July 13, 2009

Itoy panlaban Sa Masamang Spiritu at Lahat ng Uri ng Kulam

AGAINST EVIL SPIRITS AND ALL MANNER OF WITCHCRAFT.
I.
N I. R
I.
SANCTUS SPIRITUS
I.
N I. R
I.
All this be guarded here in time, and there in eternity. Amen.

Isulat sa puting papel ang Oracion na nasa itaas at itoy pwedeng ilagay mo sa wallet o sa apat na haligi ng bahay o sa likod ng pintuan. o sa harap ng pintuan sa itaas na bahagi idikit. Makakatulong po ito para makaiwas sa mga masasamang spiritu na gumagala lalo na sa panahon ito, at para makaiwas din sa mga sakit na gawa ng tao.
Para mas mabisa po ang dasal na ito ay usalin ang psalmo 91 pagkatapos isinulat ang mga kataga, at habang nagbabasa ng psalmo ay isaisip na binabalutan ka ng malaking bolang kristal na sinliwanang ng araw o di kaya ay higit pa.

Paano mabago ang kamalasan sa buhay?

Ito ay isang simpleng paraan para mabago ang kamalasan sa buhay, ito ay magagamit din para madagdagan ang swerte natin, ito'y subok ko na at marami narin sumobok. Bago matulog sa gabi ay dasalin ang psalmo 16 ng malakas upang maging mabisa po ang iyong dasal.
PSALMO 16
Ingatan mo ako, Oh Dios; sapagka't sa iyo nanganganlong ako.
Oh kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon:
ako'y walang kabutihan liban sa iyo.
Tungkol sa mga banal na nangasa lupa,
sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos.
Ang mga kalumbayan nila ay dadami,
na nangaghahandog sa ibang dios:
ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog,
ni sasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi.
Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro:
iyong inaalalayan ang aking kapalaran.
Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako;
Oo, ako'y may mainam na mana.
Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo:
Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso.
Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko:
sapagka't kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos.
Kaya't ang aking puso ay masaya, at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak:
ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay.
Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol;
ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan.
Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay:
nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan;
sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.

ARE YOU READY

Loading...

2012 The Age of Aquarius

Loading...